Προειδοποίηση για την Τομάτα

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣrtt4

  Πρόκειται για μια α̟πό τις̟ πιο σημαντικές ασθένειες τηςτομάτας με καταστροφικές και συχνά α̟πρόβλε̟τες ε̟πιδημικές εξάρσεις ̟που ̟προκαλούν σημαντικές οικονομικές α̟πώλειες στο φυτώριο και στις καλλιέργειες.

Παθογόνο αίτιο

Η ασθένεια ̟προκαλείται α̟πό το βακτήριο

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

το ο̟ποίο μεταφέρεται με το σ̟πόρο.

Συμ̟πτώματα

Το είδος και η έκταση των συμ̟τωμάτων ̟ποικίλλουν ανάλογα με τη μολυσματικότητα του βακτηριακού στελέχους, την ευ̟πάθεια της̟ ποικιλίας, τις συνθήκες καλλιέργειας και του π̟εριβάλλοντος, τον χρόνο και τον τρό̟πο της μόλυνσης και την ηλικία των φυτών.

Τα νεαρά φυτά̟ παρουσιάζουν συνήθως μαρασμό και νεκρώνονται γρήγορα, ενώ αν ε̟πιβιώσουν ̟παρουσιάζουν έντονο νανισμό.

Τα μεγαλύτερης ηλικίας φυτά εμφανίζουν τα τυ̟πικά συμ̟τώματα αδροβακτηρίωσης.

Στην ̟περί̟τωση διασυστηματικής̟ προσβολής (άμεση μόλυνση των αγγείων α̟πό σ̟πόρο ή̟ πληγή, τα ̟παλαιότερα φύλλα του φυτούγέρνουν ̟προς τα κάτω, ενώ τα φυλλάρια τους εμφανίζουν κατσάρωμα και συστροφή̟ προς τα ̟άνω χωρίς μάρανση. Μάρανση μονό̟πλευρη, ̟παροδική ή μόνιμη ̟παρατηρείται π̟ιο συχνάπστα φύλλα της κορυφής.

Τα αγγεία του ξύλου σε όλο το μήκοςτου στελέχους εμφανίζουν σταδιακά κίτρινο μέχρι έντονο καστανό μεταχρωματισμό ο ο̟ποίος στη θέση ̟πρόσφυσηςτων φύλλων στο στέλεχος παίρνει τη μορφή στεφάνης ή̟ πετάλου.

Η εντεριώνη συχνά διαχωρίζεται α̟πό τη ξυλώδη μοίρα ή α̟ποκτά αλευρώδη υφή, χρωματισμό κίτρινο μέχρι σκούρο καστανό ήμαύρο, ενώ συχνάσχηματίζονται κοιλότητες. Σ̟πανιότερα, η ε̟πιμήκης διάρρηξη του φλοιού̟ προκαλεί το σχηματισμό έλκους. Έντονα προσβλημένα φυτά σταδιακά κιτρινίζουν, μαραίνονται και καταρρέουν.

Η μόλυνση των νεαρών καρ̟πών εκδηλώνεται με μικροκαρ̟πία, ̟παραμόρφωση και μεταχρωματισμό του αγγειακού ιστού στην περιοχήτου κάλυκα. Σε ̟περί̟τωση δευτερογενούς̟ροσβολής α̟πό ε̟ιπφυτικό μόλυσμα, η μόλυνση εκδηλώνεται με κιτρινόμαυρες ε̟πιφανειακές μικρού μεγέθους κηλίδες σε όλα τα υ̟πέργεια μέρη του φυτού .

Στους καρ̟πούς̟ παρατηρείται η χαρακτηριστική κηλίδωση «μάτι ̟πουλιού». Ε̟ίσης συχνά̟ παρατηρείται ̟περιφερειακή μάρανση – νέκρωση στα φυλλάρια, με εμφάνιση ευδιάκριτης καστανής ξηρής ζώνης.

rt5666

Στοιχεία Ε̟ιδημιολογίας

Το βακτήριο μεταφέρεται με το σ̟πόρο και τα σ̟πορόφυτα συχνάμ ε λανθάνουσα μόλυνση, το νερό τα έντομα, με τα εργαλεία κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού της μεταφύτευσης της καλλιέργειας του εδάφους της τεχνητής γονιμο̟οίησης του ψεκασμούκαι της συγκομιδής .

Το βακτήριο διατηρείται σε έδαφος ελεύθερο καλλιέργειας τομάτας για μήνες στα υ̟πολείμματα των καλλιεργειών για περισσότερο του ενός χρόνου, σε σ̟πόρους για 2,5 χρόνια, σε φυτοχώματα για 2 χρόνια, σε ξύλινους̟ πασσάλους και μέσα στήριξηςγ ια 10 μήνες ενώ̟ πολλά αυτοφυή σολανώδη φυτά α̟ποτελούν εναλλακτικούς ξενιστές και εστίες ε̟πιβίωσης και διατήρησηςτου ̟παθογόνου ̟που λειτουργούν ως δεξαμενές μολύσματος α̟πό τις ο̟ποίες μ̟πορεί να ̟προέλθουν νέες εξάρσεις της ασθένειας.

Τα προηγούμενα μ̟πορεί να εξηγούν την εμμονή ήτην ε̟απνεμφάνιση της ασθένειας σε μια ̟περιοχή τα δεδομένα όμως δείχνουν ότι ο μολυσμένος σ̟πόρος α̟ποτελεί ακόμη τον κύριο τρό̟πο μεταφοράς του παθογόνου.

Ευνοϊκές συνθήκες για την ανά̟τυξη της ασθένειας είναι:

 • θερμοκρασία 24 – 280 C,

 • σχετική υγρασία τουλάχιστον 80%,

 • σχετικά χαμηλή ένταση φωτός

 • υψηλή συγκέντρωση του εδάφους σε

  θρε̟πτικά στοιχεία (φυτά ζωηρά μη εύρωστα)

   

 • και pH ̟ππερί̟ου 8.

Το ̟πρόβλημα είναι ̟πιο έντονο στα αμμώδη εδάφη ̟παρά στα ̟πλούσια οργανικά

Αντιμετώ̟πιση

Χρησιμο̟ποίηση ̟πιστο̟ποιημένου ̟πολλα̟λασιαστικού υλικού(σ̟πόροι, σ̟πορόφυτα).

Ε̟πεμβάσεις με χαλκούχα σε συνδυασμόμε mancozeb έχουν ̟προλη̟τικό̟ παρά θερα̟πευτικό χαρακτήρα και ε̟πιβάλλονται μετά το κλάδεμα των φυτών, σε χωράφια ̟που δια̟πιστώθηκε η ̟αρουσία του βακτηρίου.

Στο σ̟πορείο :

Α̟ποφυγή υ̟περβολικής υγρασίας και ε̟πεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα σε διαστήματα 5 -7 ημερών α̟ότα στάδιο του ̟ρώτου φύλλου. Ιδιαίτερα κατάτη διαδικασία του εμβολιασμού̟ πρέ̟πει να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής

Στο χωράφι :

 • Αμειψισ̟πορά (2-3 χρόνια), α̟πολύμανση του εδάφους με ηλιοα̟πολύμανση.
 • Εκρίζωση ̟προσβεβλημένων φυτών και των «υγιών» γειτονικών τους με ολόκληρο το ριζικό σύστημα, κάψιμο εκτός του αγρού και καταστροφή υ̟πολειμμάτων των φυτών
 • Α̟ποφυγή ε̟παναφύτευσηςπσε έδαφος̟ου είχε εμφανιστείπη ασθένεια.
 • Α̟ποφυγή φύτευσης σολανωδών (̟πι̟περιά μελιτζάνα) για τα ε̟πόμενα 2-3 χρόνια.
 • Α̟ποφυγή εκτέλεσης εργασιών όταν τα φυτά είναι υγρά
 • Α̟πολύμανση εργαλείων και μέσων κλαδέματος με οινό̟νευμα η α̟πολυμαντικά
 • Συστηματική καταστροφή ή ζιζανιοκτονία των αυτοφυών σολανωδών εντός και εκτός του θερμοκη̟πίου.
 • Καθαρισμός και α̟πολύμανση των χώρων, των μέσων και του συστήματος άρδευσης με χλωρίνη, φορμόλη, ενώσειςτου αμμωνίου ή νιτρικό οξύ.
 • Εξυγίανση σ̟πόρου είτε με εμβά̟πτιση σε θερμόνερόείτε με χημικά μέσα.

Ηράκλειο 11 Δεκεμβρίου 2012

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Γιάννης

Ετικέτες:

About ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: